เงื่อนไขการใช้ สำหรับสถาปนิก
โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้ อย่างละเอียดรอบคอบ

• การใช้ข้อมูลในไซต์นี้ เป็นการใช้เพื่อเป็นวัตถุประสงค์ “ค้นหาสถาปนิก” เท่านั้น โดยทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่อนุญาตให้แจกจ่าย ตีพิมพ์ ส่งต่อ ดัดแปลง เนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในทุกกรณี

• บริการเวบไซต์ “ค้นหาสถาปนิก” นี้ บริการให้เฉพาะสถาปนิกผู้เป็นสมาชิกบุคคลประเภทวิชาชีพ และสมาชิกนิติบุคคลของสมาคมสถาปนิกสยามฯ เท่านั้น

• ในกรณีที่สมาชิกหมดสมาชิกภาพ ทางสมาคมข้อสงวนสิทธิในการระงับใช้บัญชีของท่านโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยขอให้ท่านติดต่อฝ่ายทะเบียนสมาชิกเพื่อดำรงค์สมาชิกภาพ และติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เพื่อเปิดใช้บริการต่อไป

• ท่านสถาปนิกมีความสมัครใจ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ตามหัวข้อที่ท่านเลือก ให้กับสาธารณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาสถาปนิก

• ท่านสถาปนิกยอมรับว่า ทางสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ในกรณีที่ข้อมูลที่ท่านสมัครใจในการเปิดเผยนั้น ได้ถูกนำไปในการแอบอ้าง หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อการใดใดอันไม่สมควร

• ท่านสถาปนิกยอมรับว่า ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ หรือ ระงับใช้บริการนี้ โดยไม่เปิดเผยสาเหตุ และไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า

• ท่านสถาปนิกยอมรับว่า ข้อความใดๆ หรือ ผลงานใดๆ ที่สถาปนิกผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นความรับผิดชอบของสถาปนิกผู้ให้ข้อมูล ทั้งในเชิงกฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางสมาคมฯ

• ท่านสถาปนิกสามารถยกเลิกบริการนี้ได้ โดยติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เพื่อขอระงับการใช้บริการ “ค้นหาสถาปนิก” โดยไม่กระทบต่อสถานะสมาชิกใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการใช้ - เรื่องควรรู้ ก่อนค้นหาสถาปนิก (สำหรับประชาชน)

• เวบไซต์ “ค้นหาสถาปนิก” นี้ เป็นเพียงช่องทางให้บริการผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาค้นคว้ารายละเอียดการให้บริการของสถาปนิกผู้เป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ให้ได้รับความสดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายอันเนื่องจากข้อมูลและการกระทำของสถาปนิกผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

• สถาปนิกผู้ขึ้นทะเบียนกับเวบไซต์นี้ มีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธ การดำเนินการทางธุรกิจใดๆ โดยพึงตระหนักถึง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง