เว็บไซต์ค้นหาสถาปนิก (Architects Search) นี้ จัดทำขึ้นโดยฝ่ายทะเบียน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของสถาปนิก
เสมือนหนึ่งสมาคมฯเป็นผู้จัดพื้นที่ให้สถาปนิกนำเสนอข้อมูลเพื่อการศึกษาแก่ประชาชน โดยสมาคมฯมิได้เกี่ยวข้องด้วยทางธุรกิจ
การนำเสนอข้อมูลภายในเว็บไซต์เป็นข้อมูลในด้านการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยแสดงประวัติผลงาน
รายละเอียดการให้บริการ แยกตามพื้นที่การให้บริการ รวมทั้งแยกประเภทของผลงานเป็นแต่ละประเภท เพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเกี่ยวกับสถาปนิกได้โดยสะดวก
และหากประชาชนมีความประสงค์ที่ต้องการจะใช้บริการด้านวิชาชีพ ก็จะสามารถช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ให้ได้สถาปนิกที่มีความเหมาะสมกับความต้องการมากที่สุด

ทวีจิตร จันทรสาขา
นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2551-2553